Uitslagen Seven Hills Record Run 2024

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Zevenheuvelenloop gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 41057652 hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: joan.merx@zevenheuvelenloop.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Bij  inschrijving voor een van onze hardloopevenementen, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

Deelnemers:

Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.

Adresgegevens zijn nodig voor het opsturen van deelnemerspakketten. Woonplaats wordt vermeld in de uitslag.

E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor ingeschreven is (bevestiging inschrijving, controle adres vóór verzending envelop, controle ontvangst envelop, nieuwsberichten met betrekking tot het evenement).  Daarnaast worden algemene mails gestuurd met informatie over alle door de stichting georganiseerde evenementen gestuurd. Af en toe komen hierin ook boodschappen van gerelateerde sponsoren.

Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is. Normaalgesproken is dat ong 4 weken na het evenement wanneer alle restituties gedaan zijn.

Al dan niet lid zijn van atletiekvereniging: vereniging wordt vermeld in de uitslag

Te lopen/gelopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking

Verwachte eindtijd: wordt gebruikt voor de indeling in startvakken

Maat T-shirt (optioneel): vanwege bestelling voor juiste maat.

Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer

Telefoonnummer bij nood: zodat wij thuisblijvers kunnen bereiken indien dat nodig is.

Vrijwilligers:

Algemene persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd) voor registratie en communicatie met vrijwilligers. Aanvullend worden wordt er gevraagd of vrijwilligers in het bezit zijn van een rijbewijs en of ze werkzaam zijn namens een Stichting.  Bezit van rijbewijs is van belang voor het toedelen van taken. Of men werkzaam is namens een vereniging, is van belang voor de vergoeding aan een vereniging.0

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, cq door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie en uitslagenverwerking, de tracking in de event app, de fotografie van individuele deelnemers, geanonimiseerd wetenschappelijk onderzoek en de productie van de enveloppen met adressen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Joan Merx

E-mail:                          joan.merx@zevenheuvelenloop.nl

Telefoonnummer:          (024) 379 23 97

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.